Umowy frankowe – na czym polega problem posiadaczy kredytów frankowych? O co chodzi frankowiczom?

Umowy frankowe to umowy kredytowe, w których wartość kredytu jest indeksowana do waluty obcej, przede wszystkim do szwajcarskiego franka. W przypadku takich umów rata kredytu jest uzależniona od kursu waluty obcej, co oznacza, że wzrost kursu waluty obcej powoduje wzrost wartości raty kredytu.

Głównym problemem umów frankowych było nagłe i gwałtowne wzrosty kursu szwajcarskiego franka w stosunku do waluty krajowej, który miał miejsce na początku 2015 roku. W wyniku tego wzrostu wartość rat kredytów indeksowanych do franka znacznie wzrosła, co spowodowało trudności finansowe dla wielu kredytobiorców.
Ponadto, w niemal 100% przypadków, umowy frankowe zawierały klauzule abuzywne, które umożliwiały bankom jednostronne kształtowanie kursu waluty, i przez to wysokości rat kredytu, co utrudniało kredytobiorcom zrozumienie warunków umowy.

W wyniku tego wiele osób w Polsce zaciągających kredyty frankowe w latach poprzedzających 2015 rok znalazło się w trudnej sytuacji finansowej, a niektórzy byli nawet zmuszeni do sprzedaży swojego mieszkania, aby spłacić swoje zobowiązania.

frankowicze, ugody

Jaki problem mają frankowicze?

Osoby posiadające kredyty frankowe, zwane popularnie „frankowiczami”, borykają się z kilkoma problemami.

Po pierwsze, wysokość rat kredytów indeksowanych do franka, która w wyniku gwałtownego umocnienia się kursu franka w stosunku do waluty krajowej, zwielokrotniła się w 2015 roku. Wiele osób nie było w stanie regularnie spłacać tak wysokich rat i znalazło się w trudnej sytuacji finansowej.

Po drugie, niemal wszystkie umowy  kredytowe zawierały klauzule abuzywne, które umożliwiały bankom jednostronne kształtowanie kursu waluty, i przez to wysokości rat kredytu, co mogło skutkować brakiem świadomej zgody kredytobiorcy na warunki umowy.

Po trzecie, brak jasnych regulacji prawnych dotyczących umów frankowych utrudnił kredytobiorcom dochodzenie swoich praw przed sądami. Dopiero w 2020 roku polski Sąd Najwyższy wydał wyrok, który uznał, że banki stosujące niejasne klauzule w umowach kredytowych indeksowanych do franka dopuściły się praktyk abuzywnych. Linia ta została później utrwalona orzeczeniami sądów powszechnych oraz trybunałów europejskich.

Ostatecznie, niektórzy „frankowicze” byli zmuszeni do sprzedaży swojego mieszkania, aby spłacić swoje zobowiązania. Wiele osób doświadczyło znacznych trudności finansowych i emocjonalnych z powodu problemów związanych z umowami frankowymi.

bank, opinia

Na czym polega odfrankowienie kredytów?

Odfrankowienie kredytów polega na zmianie sposobu naliczania rat kredytów indeksowanych do walut obcych, głównie w szwajcarskie franki. W przypadku takich kredytów wartość raty jest zależna od kursu wymiany walut, co oznacza, że w przypadku wzrostu kursu waluty obcej, rata kredytu rośnie, a w przypadku spadku kursu, rata kredytu zmniejsza się.

Odfrankowienie kredytów polega na wprowadzeniu zmian w umowach kredytowych, które zmieniają sposób naliczania rat kredytów. W ramach odfrankowienia kurs waluty obcej jest zamrażany na wskazanym poziomie, uniezależniając wysokość raty kredytu od wahań kursowych. W praktyce oznacza to, że rata kredytu pozostaje stała przez cały okres spłaty kredytu.

Wyrok TSUE w sprawach frankowych?

Wyrok TSUE (Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej) w sprawie umów frankowych z dnia 3 października 2019 roku stwierdził, że w niektórych przypadkach stosowanie tzw. „klauzul abuzywnych” w umowach kredytowych indeksowanych do waluty obcej, w tym do szwajcarskiego franka, jest sprzeczne z prawem europejskim i krajowym.
Wyrok TSUE odnosił się do sytuacji, w której w umowie kredytowej nieprecyzyjnie zdefiniowano mechanizm przeliczania raty kredytu na walutę krajową. TSUE uznał, że kredytobiorcy powinni być informowani w jasny i zrozumiały sposób o zasadach naliczania rat kredytu, aby mogli świadomie podjąć decyzję o podpisaniu umowy.
Wyrok TSUE nie oznaczał jednak automatycznego unieważnienia umów kredytowych zawartych w przeszłości. Zdaniem TSUE, sądy krajowe powinny dokładnie przeanalizować każdy przypadek i ocenić, czy dana umowa zawierała klauzule abuzywne, które mogłyby wpłynąć na decyzję kredytobiorcy o podpisaniu umowy.

Wyrok TSUE otworzył możliwość dochodzenia przez „frankowiczów” roszczeń od banków, jednak każdy przypadek wymaga indywidualnej analizy i oceny przez sąd krajowy.

Co zyskam, jeśli złożę pozew frankowy poprzez sąd? Co zyskają „frankowicze”, jak zmniejszyć lub unieważnić kredyt we frankach?

Złożenie pozwu frankowego może przynieść korzyści finansowe dla kredytobiorcy, który posiada kredyt hipoteczny indeksowany do waluty obcej, takiej jak szwajcarski frank. W przypadku uzyskania pozytywnego wyroku sądu kredytobiorca może uzyskać korzyści takie jak:

1. Unieważnienie spornych postanowień umowy – w tym przypadku kredytobiorca może nie być zobowiązany do spłaty części swojego kredytu, co w praktyce oznacza zmniejszenie zadłużenia.
2. Skorygowanie wartości rat kredytu – jeśli sąd uzna, że klauzule indeksacji rat kredytowych do kursu waluty obcej są nieuczciwe i sprzeczne z przepisami prawa, kredytobiorca może skorzystać z korekty wartości rat kredytu, co w efekcie oznacza zmniejszenie wysokości miesięcznych rat.
3. Zwrot nadpłat – jeśli kredytobiorca przepłacił ze względu na sporne postanowienia umowy, może ubiegać się o zwrot nadpłaconych kwot wraz z odsetkami.

Czy mogę coś stracić, jeśli złożę pozew związany z kredytem frankowym?

Złożenie pozwu związane z kredytem frankowym wiąże się z pewnymi ryzykami i potencjalnymi kosztami. Poniżej przedstawiam najważniejsze aspekty, które warto wziąć pod uwagę przed podjęciem decyzji o złożeniu pozwu:

1. Koszty sądowe: W przypadku złożenia pozwu, trzeba liczyć się z kosztami postępowania sądowego, w tym opłatą za wniesienie pozwu oraz opłatami za każdy kolejny etap postępowania. W przypadku przegranej strony koszty te zostaną nałożone na powoda, co może być kosztowne. Aktualnie jednak sprawy w 95% się wygrywa, a koszty postępowania zwraca bank.

2. Ryzyko przegranej: Mimo że wiele osób złożyło już pozwy związane z kredytem frankowym i uzyskało korzystne wyroki, to istnieje jednak ryzyko przegranej sprawy. Każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie i zależy od okoliczności konkretnej umowy kredytowej oraz argumentów przedstawionych przez strony. Obecnie tylko około 2% sporów wygrywają banki, a z reguły dzieje się tak przez brak fachowej obsługi lub zignorowanie sprawy przez klienta banku.

3. Czas: Postępowanie sądowe może trwać wiele miesięcy, a nawet lat. W przypadku wygranej strony może to oznaczać odzyskanie nadpłaconych kwot, ale w przypadku przegranej, koszty i straty czasowe będą jeszcze większe. Aktualnie jednak rozprawy kończą się stosunkowo szybko, najczęściej z sukcesem.

4. Ryzyko utraty dobrego kontaktu z bankiem: Złożenie pozwu przeciwko bankowi może doprowadzić do pogorszenia relacji z bankiem. Jeśli kredytobiorca planuje kontynuować współpracę z bankiem lub korzystać z jego usług w przyszłości, może to być niekorzystne dla niego.

Podsumowując, złożenie pozwu związane z kredytem frankowym wiąże się z pewnym ryzykiem i kosztami, ale w przypadku uzyskania korzystnego wyroku, może przynieść powodowi znaczące korzyści finansowe. Warto jednak dokładnie przeanalizować swoją sytuację i skonsultować się z prawnikiem przed podjęciem decyzji o złożeniu pozwu.

Złóż pozew frankowy z nami.

Pozew frankowy to pozew składany przez osoby posiadające kredyty hipoteczne indeksowane do waluty obcej, takiej jak szwajcarski frank, w celu dochodzenia swoich praw przed sądem. Pozwem frankowym złożonym w naszej kancelarii kredytobiorcy mogą domagać się uznania, że klauzule indeksacji rat kredytowych do kursu waluty obcej zawarte w ich umowach kredytowych są nieuczciwe i sprzeczne z przepisami prawa.

W pozwie frankowym nasi klienci kredytobiorcy najczęściej żądają unieważnienia spornych postanowień umowy oraz zmniejszenia wysokości zadłużenia o kwoty, które bank naliczył z tytułu zapisów dotyczących kursu waluty obcej. W przypadku uwzględnienia takiego pozwu bank musiałby skorygować wartość rat kredytu do poziomu, który odpowiadałby realnemu kursowi waluty.

Posiadamy duże doświadczenie w tego typu pozwach z sukcesem. Odfrankowienie wpisuję się w wizję naszej marki zmniejszamydlugi.pl co realizujemy skutecznie.

Dowiedz się więcej na temat naszej oferty

Umów się z nami na bezpłatne spotkanie

Skontaktuj się wypełniając formularz kontaktowy

    × Skontaktuj się przez What'sApp