Sankcja kredytu darmowego – o co chodzi?

Kiedy bierzesz pożyczkę lub kredyt w banku czy w parabanku, czyli firmie pożyczkowej, działającej poza systemem bankowym, korzystasz z ochrony z tytułu przepisów ustawy o kredycie konsumenckim. Ujmuje ona sankcję kredytu darmowego. Na czym to polega?

Sankcja darmowego kredytu – na czym polega? Czy jest to sposób na zwrot odsetek?

Sankcje prawne odnoszą się do różnych sytuacji i można je wykorzystywać zawsze wtedy, gdy podmiot gospodarczy narusza indywidualne interesy konsumenta. Jedną z nich jest właśnie sankcja kredytu darmowego, która znajduje zastosowanie w kwestii kredytowej.

Artykuł 45 ustawy o kredycie konsumenckim stanowi, że w przypadku naruszenia przez kredytodawcę praw konsumenta w omawianej kwestii, kredytobiorca po złożeniu kredytodawcy pisemnego oświadczenia, zwraca kredyt bez odsetek i innych kosztów zobowiązania należnych kredytodawcy w terminie i w sposób ustalony w umowie. 

Jeśli rzeczywiście doszło do naruszenia obowiązków wynikających z przepisów prawa, zastosowanie sankcji kredytu darmowego prowadzi do pozbawienia kredytodawcy czy pożyczkodawcy przychodów wynikających z realizacji umowy, a więc dotyczy to wszelkich kosztów dodatkowych poza kapitałem udzielonym – dotyczy odsetek, prowizji, kar, opłat dodatkowych bliżej nienazwanych, marży.

Dlaczego istnieje sankcja kredytu darmowego?

Celem zapisu dotyczącego sankcji kredytu darmowego jest aktywowanie kredytodawcy do tego, by przestrzegał obowiązujących go przepisów. Ma ona chronić interesy konsumenta, który może na jej podstawie dochodzić swoich praw wobec instytucji kredytującej. W efekcie zastosowania sankcji kredytu darmowego zobowiązanie przestaje być obciążone odsetkami i innymi opłatami naliczanymi zwykle przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę.

Kiedy można zastosować sankcje kredytu darmowego?

Sankcje kredytu darmowego dotyczą jedynie kredytów lub pożyczek konsumenckich. Z art. 3 ustawy dotyczącej takich zobowiązań wynika, że kredyty konsumenckie to te, które są mniejsze niż 255 550 zł. Zatem dotyczy pożyczki, kredytu gotówkowego, zarówno udzielonej przez bank jak i parabank.

Sankcja kredytu darmowego może być wykorzystana, gdy kredytodawca lub pożyczkodawca naruszył jeden z obowiązków nakładanych na niego przez ustawę o kredycie konsumenckim w art. 45 ust. 1. Przykładowo mogą to być poniższe sytuacje, o których umowa o kredyt konsumencki:
nie zawiera takich kluczowych danych jak: imię i nazwisko, adres konsumenta oraz imię i nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) oraz adres do doręczeń elektronicznych kredytodawcy i pośrednika kredytowego;
nie zawiera informacji o: rodzaju kredytu, okresie spłaty, całkowitej kwocie zobowiązania, terminie i sposobie wypłaty kredytu, oprocentowaniu, warunkach jego stosowania, okresach i warunkach oraz procedurze jego zmiany wraz ze wskazaniem indeksu lub stopy referencyjnej, rzeczywistej rocznej stopie oprocentowania oraz całkowitej kwocie do zapłaty przez konsumenta wraz z podaniem wszystkich założeń przyjętych do jej obliczenia, zasadach i terminach spłaty kredytu i tym podobnych;
zastrzega łączną wysokość opłat z tytułu zaległości w spłacie kredytu oraz odsetek za opóźnienie na poziomie wyższym niż kwota odsetek maksymalnych za opóźnienie, o których mowa w Kodeksie cywilnym;
przewiduje wysokość poza odsetkowych kosztów kredytu na poziomie wyższym niż maksymalna wysokość poza odsetkowych kosztów wynikająca z ustawy.

Kredytodawca będzie przy tym odpowiadał wyłącznie za umyślne naruszenie swoich obowiązków czy z tytułu niedochowania należytej staranności ogólnie wymaganej w zakresie prowadzonej przez niego działalności. 

sankcje kredytu darmowego

Jak skorzystać z możliwości sankcji kredytu darmowego?

Zgłoś się do nas i pokaż nam swoją umowę. Dotyczy to umów na kredyt gotówkowy lub pożyczkę, wyklucza się kredyty hipoteczne. Możesz się starać o złożenie sankcji kredytu darmowego, zarówno gdy zobowiązanie zostało już spłacone, jak i jesteś w trakcie spłaty. Najlepiej, gdy zobowiązanie zostało już spłacone lub częściowo spłacone, przez min. 12 miesięcy, choć nie jest to wymagane.

jak zmniejszyć oprocentowanie kredytu

Czy skorzystanie z sankcji kredytu darmowego ograniczone jest czasowo?

Wskazane możliwości ma kredytobiorca w okresie 1 roku od dnia wykonania umowy, aby móc skorzystać z sankcji darmowego kredytu. Termin ten nie podlega przy tym przywróceniu. 
 
Napisz do nas i załącz umowy kredytowe oraz pożyczkowe, ocenimy i wycenimy sprawę. Na koszt usługi składa się opłata inicjalna oraz prowizja od skutku. Czekamy na Twoje zgłoszenie!

Dowiedz się więcej na temat naszej oferty

Umów się z nami na bezpłatne spotkanie

logo kancelaria zmniejszamydlugi.pl
× Skontaktuj się przez What'sApp