Z czym wiąże się upadłość konsumencka?

the labour code, human ressources, labour law-3520806.jpg

Podstawą świadomej decyzji o rozpoczęciu skutecznej walki z długami jest znajomość skutków postępowania upadłościowego. Te zaś można podzielić na stałe i przejściowe. Najistotniejszym trwałym skutkiem postępowania, a przede wszystkim jej celem, jest oddłużenie wnioskodawcy. Prawidłowe przejście przez upadłość konsumencką powoduje, że dawne długi zostają umorzone. Chociaż postępowanie upadłościowe jest „egzekucją uniwersalną”, to różni się znacznie od egzekucji komorniczej.

W upadłości osiągnięcie całkowitego oddłużenia nie zależy od stopnia spłaty długów, lecz od sumiennej realizacji planu spłaty ustalonego zgodnie z możliwościami finansowymi wnioskodawcy. Innymi słowy w upadłości konsumenckiej wszystko zależy od rzetelnej postawy wnioskodawcy. Efektem wszczęcia postępowania upadłościowego jest także to, że wszystkie egzekucje komornicze zostają umorzone, a wierzyciele zobowiązani są do zgłaszania swoich roszczeń do masy upadłości. W konsekwencji uprawnionym do zajmowania się długami wnioskodawcy jest tylko wyznaczony przez Sąd syndyk i to z nim należy się kontaktować we wszystkich sprawach. Po ogłoszeniu upadłości nie dokonuje się również spłat kredytów czy pożyczek, a wyłącznie płatności bieżących kosztów utrzymania takich jak czynsz i media.

Nie można przecenić wagi jeszcze jednej konsekwencji postępowania upadłościowego. Poza funkcją połączenia już toczących się egzekucji, jego rozpoczęcie zmusza wierzycieli do zgłoszenia syndykowi wszystkich wierzytelności, które powstały przed dniem ogłoszenia upadłości. Oznacza to, że bierni wierzyciele, którzy dotychczas założyli sprawę w Sądzie, muszą zgłosić swoje roszczenia. Rozpoznając je syndyk dokonuje oceny ich zasadności również w kontekście postanowień niedozwolonych (jak w procesach „frankowych”). W sytuacji niezgłoszenia roszczenia lub jego nieuwzględnienia zostanie ono umorzone na koniec postępowania, ale nie będzie objęte spłatami ratalnymi.

Po ogłoszeniu upadłości, sprzedaży podlega również majątek wnioskodawcy z wyłączeniem przedmiotów niezbędnych do codziennej egzystencji, np. lodówki, pralki czy kuchenki. Syndyk nie zabierze również przedmiotów osobistych, ani tych niezbędnych do osobistego wykonywania pracy.

Podkreślenia wymaga, że wnioskodawca posiadający nieruchomości podlegającą sprzedaży może starać się o wydzielenie na jego rzecz kwoty na pokrycie wydatków mieszkaniowych na okres do 2 lat.

Krótkotrwałym, lecz istotnym skutkiem postępowania upadłościowego jest zajęcie wynagrodzenia przez syndyka. Maksymalnie zajęcie wynagrodzenia może wynieść 50% wypłacanego wynagrodzenia, z tym, że wynagrodzenie po zajęciu nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

Ważne jest, że po ogłoszeniu upadłości wnioskodawca może bez zgody syndyka czy Sądu dysponować pozostałym mu wynagrodzeniem, jednakże powinien przeznaczać je na zaspokojenie rzeczywistych potrzeb, a przede wszystkim nie trwonić go ani się nie zadłużać.

Zadzwoń
79 75 42 411
Napisz e-mail info@zmniejszamydlugi.pl

    × Skontaktuj się przez What'sApp